logo

1.
1

Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
2.
Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde alınan aşağıdaki kararların hangisinde, Millî Mücadele’nin millet iradesiyle kazanılacağı vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Soru Açıklaması
3.
Fransa, Ankara Antlaşması’nı imzalayarak TBMM’yi resmen tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi kapanmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Yunanlılar mücadeleden vazgeçmiştir.
Soru Açıklaması
4.
Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın en buhranlı günlerinde düzenlenen Maarif Kongresi’ndeki
konuşmasında “... eğitim programımız eski devrin saçma sapan ve yaratılış özelliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen etkilerden uzak, tarihî karakterimize uygun olmalıdır...” demiştir. Mustafa Kemal bu sözleriyle eğitimin, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerektiğini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "A" Millî
Soru Açıklaması
5.
Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak yayımladığı
Tekâlifimilliye Emirleri’yle, ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır. Halkımız da tüm yoksulluğuna rağmen bu emirlere gönülden uyarak orduyu desteklemiştir.
Bu durum Türk milletinin;
I. Millî birlik ve beraberlik
II. Yardımlaşma
III. Dayanışma
IV. Millî egemenlik
anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
6.
Sakarya Savaşı’nda “Başkomutan” olarak ordunun başında bulunan Mustafa Kemal Paşa, savaş sırasında orduya verdiği “Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” emriyle dünya askerlik literatürüne “Topyekûn Savaş” kavramını kazandırmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın savaşın kazanılmasında etkili olan bu emri, onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaz?
Doğru Cevap: "C" Çağdaşlığını
Soru Açıklaması
7.
• I. İnönü Zaferi’nden sonra Büyük Millet Meclisi İtilaf Devletleri tarafından Londra Konferansı’na
davet edilmiştir. Sovyet Rusya’yla da Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
• Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında Ankara Antlaşması yapılmıştır.

Bu bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Askerî başarılar Büyük Millet Meclisinin uluslararası alanda itibarını artırmıştır.
Soru Açıklaması
8.
• TBMM’nin açılması
• Saltanatın kaldırılması
• Cumhuriyetin ilan edilmesi
Verilenler, aşağıdaki vecizelerden hangisinin başlığı altında toplanabilir?
Doğru Cevap: "C" Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Soru Açıklaması
9.
Sevr Antlaşması’nın, Türk milletinin ekonomik bağımsızlığını elinden alan kararları, Lozan Antlaşması
ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi bunun bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "D" Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacak.
Soru Açıklaması
10.
17 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde;
• Yabancı şirketlerin elindeki işletmeler devlet tarafından satın alınmalıdır.
• Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. kararlarının alınmasıyla aşağıdakilerden
hangisi amaçlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Millî ve bağımsız ekonominin kurulması
Soru Açıklaması
logo

11.
Ankara, Anadolu’nun merkezinde yer alması, ulaşım yolları üzerinde bulunması ve savunmaya elverişli olması nedeniyle başkent yapıldı. Bu bilgiye göre Ankara’nın başkent yapılmasında;
I. Askerî
II. Tarihî
III. Coğrafi
nedenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
12.
“Eğitim öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş
bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?” Mustafa Kemal Paşa bu ifadesiyle aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekçesini belirtmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasının
Soru Açıklaması
13.
Türk Medenî Kanunu’na göre;
• Evlenme yalnız erkeğin değil, kadının da onayı alınarak gerçekleşecek ve ailede kadın ile erkeğin hakları eşit olacak,
• Mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapma konularında kadınlar erkeklerle eşit olacak,
• Kadınların istediği alanda eğitim alma, erkeklerle aynı işlerde çalışma ve eşit ücret alma hakkı olacaktı.
Bu bilgiden Medenî Kanun’la kadınların hangi alanda hak elde ettiği çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Siyasal
Soru Açıklaması
14.
1 Ocak 1935’te yürürlüğe giren Soyadı Kanunu’na göre;
• Her Türk vatandaşı bütün uygar toplumlarda olduğu gibi öz adından başka bir soyadı alacaktır.
• Seçilecek soyadın Türkçe olmasına dikkat edilecek; rütbe, makam, yabancı ırk ve millet belirten tanımlamalar içermeyecektir. Verilen bilgiye göre Soyadı Kanunu’yla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Millî egemenlik
Soru Açıklaması
15.
“Başladığımız inkılap ve yenilik bir an bile durmayacaktır, bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır.”
Atatürk’ün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Dinamikliğini
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Devleti, 18. yüzyılda İngiltere’de buhar makinesinin icadıyla ortaya çıkan Sanayi İnkılabı’na ayak uyduramadığından Avrupa ülkelerinin açık pazarı hâline gelmişti. Ticari hayatı da azınlıkların ve yabancı ülke vatandaşlarının eline geçmişti.
Bu durum Atatürkçü düşünce sistemindeki;
I. Çağdaşlaşma

II. Millî ekonomi

III. Millî egemenlik

IV. Millî birlik ve beraberlik
anlayışlarından hangilerinin oluşumunda rol oynamıştır?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
17.
Cumhuriyetçilik ilkesinin gereği olarak;
• Saltanat kaldırılmış,
• Cumhuriyet ilan edilmiş,
• Vatandaşa seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
Bu yeniliklerden hareketle cumhuriyetçilik ilkesi Türk toplumuna aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Yönetimde söz sahibi olmayı
Soru Açıklaması
18.
Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” sözü, milliyetçilik
ilkesinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Birleştirici
Soru Açıklaması
19.
Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin aynı eğitim fırsatlarına sahip olması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Halkçılık
Soru Açıklaması
20.
Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan bazıları şunlardır:
• Saltanata son verilmesi
• Halifeliğin kaldırılması
• Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi Buna göre “Laiklik” ilkesinin;
I. Ekonomi

II. Siyaset

III. Eğitim

IV. Yönetim alanlarının hangilerinde bir değişim meydana getirdiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.