logo

1.
“Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder.”

Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" “İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz...” (İsrâ suresi, 7. ayet)
Soru Açıklaması
2.
I. Bilginin doğruluğuna önem vermek
II. Atalarından gördüğünü aynen yapmak
III. Yaratılış amacını düşünmek
IV. Duyduklarını sorgulamadan kabullenmek
Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangileri Kur’an’ın aklı kullanmaya yönelik tavsiyelerine uygundur?
Doğru Cevap: "B" I ve IV.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kurbanın sosyal dayanışma yönü ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Eziyet edilmeden kurban edilmesi
Soru Açıklaması
4.
Bilge bir kişi vezire giderek kötü alışkanlıkların yaygınlaşıp ahlaki yapının bozulduğunu dile getirir ve bu konuda tedbir alınmasını ister. Vezir ise her koyunun kendi bacağından asılacağını ve bu işe karışmamasını söyler. Bilge kişi de bir koyunu keserek vezirin evinin karşısındaki ağaca asar. Koyun zamanla kokmaya başlar ve kokusu vezire kadar ulaşır. Bunu, bilge kişinin yaptığını öğrenen vezir hatasını anlar.
Buna göre bilge kişinin verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kötülüğün bireye olduğu kadar topluma da zararı dokunacağı bilinmelidir.
Soru Açıklaması
5.
Ayşe Öğretmen derste kul hakkı konusunu işlemiştir. Anlatılanlardan çok etkilenen Bahadır, bu konuda hatalı olduğunu fark ettiği bazı davranışlarını düzeltme ve hayatında birtakım değişiklikler yapma kararı alır. Ve kendi kendine şöyle söz verir: - - - -
Bu metin anlam bütünlüğü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisiyle bitirilemez?
Doğru Cevap: "B" Televizyon karşısında daha az vakit geçireceğim.
Soru Açıklaması
6.
Bir gün adamın biri Hz. Peygamber’in huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Hz.Muhammed (sav.) de ona, “Peki, sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi?” diye takıldı. Adamcağız, “Ey Allah’ın Resulü, ben sizden bir binek istiyorum, dişi deve yavrusunu
ne yapayım?” dedi. Hz. Peygamber gülerek “Bütün develer, dişi develerin yavrusu değil midir?” diye açıkladıktan sonra adama yardımcı oldu.
Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Kendisine yapılan kaba davranışları affederdi.
Soru Açıklaması
7.
İnsan aklıyla düşünerek iyiyle kötüyü ve doğruyla yanlışı ayırt edebilir. Bu nedenle İslam dini sadece aklî dengesi yerinde olanları Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu
tutmuştur.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi konuyla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" “Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz.” (Âl-i İmrân suresi, 5. ayet)
Soru Açıklaması
8.
a

Tabloda verilen evrensel yasalar ile ayetler eşleştirildiğinde numaralanmış ayetlerden hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
A)  B) C)  D)
9.
a

Tabloda verilen evrensel yasalar ile ayetler eşleştirildiğinde numaralanmış ayetlerden hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
10.
Hac ve umre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Vakfe, umrenin şartlarındandır.
Soru Açıklaması
logo

11.
Hz. Muhammed (sav.), mescitte arkadaşlarıyla oturuyordu. Biraz sonra bir arkadaşının oğlu babasının yanına geldi. Adam, oğlunu öpüp dizine oturttu. Bir süre sonra bu kez adamın kızı geldi. Onu ise hemen yanında bir yere oturttu. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.) “Çocuklarının ikisini bir tutsana.” buyurarak onu uyardı.

Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav.) tavsiye ettiği değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Adalet
Soru Açıklaması
12.
Doğru bilgi; gerçek, güvenilir ve kesin olmalıdır. Zan ve tahmine dayalı olmamalıdır.
Bu ifadeye göre aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Oturduğu apartmanın önünde bulduğu paranın kendisine ait olduğunu düşünerek sahiplenmek
Soru Açıklaması
 
13.
Hz. Ali şöyle bir olay anlatır: “Hz. Peygamber bize ziyarete gelmişti. O gece bizde kaldı. Hasan ve Hüseyin de uyuyorlardı. Bir ara Hasan uyanıp su istedi. Hz. Peygamber hemen kalktı ve su kabından bir bardak su aldı. Hasan’a vermek için getirmişti ki Hüseyin de uyandı. Hüseyin bardağa uzandı ve su içmek istedi. Hz. Peygamber ise suyu Hüseyin’e değil önce Hasan’a verdi. Bunun üzerine Hz. Fatma ‘Babacığım Hasan’ı Hüseyin’den çok seviyorsunuz herhâlde.’ dedi. Hz. Peygamber ‘Hayır, suyu önce Hasan istedi.’ buyurdu.”

Bu olaydan Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Danışarak iş yapardı.
Soru Açıklaması
 
14.
İnsan, hayatı boyunca birçok şeyle karşılaşır. Bunlardan bazıları kendi iradesiyle bazıları ise başka sebeplerle gerçekleşir. İnsan, gücü oranında görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Kendisini aşan durumlarda ise Allah’a sığınır ve Allah’tan yardım diler. Böylece insan, gönül rahatlığı içerisinde huzurlu bir şekilde hayatını devam ettirir. Bu metinde vurgulanan kavramlar aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kader ve tevekkül
Soru Açıklaması
 
15.
Hz. Hatice, Hz. Muhammed’e (sav.) hitaben şöyle söylüyordu: “Allah seni katiyyen utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına iyi davranan, çaresizlerin yardımına koşan, yoksulu himaye eden, misafirlerine ikram eden bir insansın.” Buna göre Hz. Hatice, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "A" Yardımseverliğini
Soru Açıklaması
 
16.
Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların küçük yaşta başlamasını önlemeye yönelik davranışlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Çocukların her istediğini yerine getirmek
Soru Açıklaması
17.
“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyıktır.”
(Bakara suresi, 267. ayet)
Aşağıdaki örneklerden hangisinin bu ayete uygun olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Sürüsündeki en zayıf koyunu zekât olarak veren kişi
Soru Açıklaması
18.
a

Bu günlükte anlatılan ibadetin hac değil de umre olduğu numaralanmış cümlelerin hangisi ile kesinlik kazanmıştır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
19.
Hz. Muhammed’den (sav.) nakledildiğine göre: “Adamın biri çölde yolculuk esnasında çok
susadı. Uzun süre su aradı. Nihayet bir kuyuya rastladı. Zorlukla inip su içtikten sonra kuyudan çıktı. O esnada kuyunun kenarında susuzluktan dilini çıkararak soluyan bir köpeğin nemli toprağı eşelediğini gördü. Bu da benim gibi susamış, diye düşünerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurup köpeğe içirdi. Bu davranışından dolayı Yüce Allah adamın günahlarını bağışladı.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisle kazandırılmak istenen davranışa örnek oluşturmaz?
Doğru Cevap: "D" Sirk ve gösterilerde kullanılmak için hayvanların eğitilmesi
Soru Açıklaması
 
20.
Hz. Peygamber, Hz. Ayşe’ye “Kurbanımızı ne yaptık?” diye sorar. Hz. Ayşe de O’na “Tamamını fakirlere dağıttık. Sadece bir but bize kaldı.” deyince, Hz. Peygamber “But hariç tamamı bize kaldı desene.” diye cevap verir.
Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) aşağıdakilerden
hangisini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "C" Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini
Soru Açıklaması
 
logo

21.
a

Yukarıda hacdan dönüşler ile ilgili bir gazete haberi yer almaktadır.
Bu habere göre hacıların, hac ibadetinin insana kazandırması gereken aşağıdaki davranışlardan hangisini kavrayamadıkları söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Sabır
Soru Açıklaması
 
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.