logo

1.
Sömürge arayışı içindeki İtalya, 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı’nın o tarihlerde Trablusgarp’a ordu ve donanma gönderebilecek durumu olmadığı için Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı, gizlice Trablusgarp’a gittiler. Bu subaylar orada yerli halkı örgütleyerek Trablusgarp’ı savundular. Ayrıca Derne ve Tobruk’ta da İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler verdiler.
Yalnız bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Derne ve Tobruk’taki savaşlardan sonra İtalyanların sömürgecilikten vazgeçtiğine
Soru Açıklaması
2.
Mustafa Kemal, Sofya askerî ataşeliği sırasında;
• bölgede kalan Türkleri ziyaret ederek
onlarla yakın ilişkiler kurmuş,
• Türklerin sosyal ve siyasi haklarının yükseltilmesi
için çalışmalar yapmıştır.
Mustafa Kemal’in, bu faaliyetleri gerçekleştirmesinde;
I- millet sevgisi
II- görev bilinci
III- yaratıcı düşüncesi
özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
3.
“Ulusun içerideki birliğinin hem belli hem denenmiş olması, gelecek için en büyük güvençtir.”
ATATÜRK
Atatürk bu sözünü, aşağıdakilerden hangisinin uygulama sonuçlarına dayanarak söylemiş olabilir?
Doğru Cevap: "D" Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin
Soru Açıklaması
4.
“Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır.” Misakımillî kararlarından olan bu madde ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?

 
Doğru Cevap: "D" Sınırlarımız dışındaki Müslümanların haklarını korumak
Soru Açıklaması
5.
MADDE 1: Ülkeyi, yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik kurulan Büyük Millet Meclisine (BMM) karşı düşünce ve uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini sayılırlar.
MADDE 4: Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun bu maddeleriyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?
Doğru Cevap: "B" İşgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak
Soru Açıklaması
6.
Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sırasında Mecliste yaptığı bir konuşmada; “Komutan ne kadar değerli olursa olsun, komuta ettiği birlikler askerlik mesleğinin niteliklerinden yoksunsa, hiçbir varlık gösteremez.” demiştir. Millî Mücadele Dönemi’nde, TBMM’nin yaptığı aşağıdaki çalışmalardan hangilerinin, Atatürk’ün bu sözüne dayanılarak gerçekleştirildiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Kuvayımilliyenin kaldırılması – Düzenli ordunun kurulması
Soru Açıklaması
7.
Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması, Büyük Millet Meclisinin (BMM) imzaladığı ilk antlaşmadır. Bu antlaşmayla Kars ve çevresi kurtarılmış; hatta Ermeniler, Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul
etmişlerdir. Bu bilgilere göre Gümrü Antlaşması’yla ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Doğu sınırlarımızı kesin olarak çizmiştir.
Soru Açıklaması
8.
Millî varlığa düşman cemiyetlerden bazıları, ülkenin kurtuluşunun Osmanlı Hükûmetinin vereceği kararları uygulayarak gerçekleşeceğini, bir kısmı da yabancı ve güçlü bir devletin himayesine girmekle sağlanabileceğini savunuyorlardı. Yalnızca bu bilgiden, millî varlığa düşman cemiyetlerin;
I- Manda ve himayeyi savundukları
II- Millî Mücadele’ye karşı oldukları
III- İstanbul Hükûmetine ve padişaha bağlıkaldıkları
IV- İtilaf Devletleri tarafından desteklendikleri özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
İtilaf Devletleri’nin, Londra Konferansı’nda TBMM Hükûmetine sunduğu tekliflere göre;
• Yunanlılarca işgal edilen İzmir ili Türklere geri verilecek, ancak şehirde Yunan kuvveti bulunacak,
• Milletler Cemiyeti, İzmir’i yönetmesi için Hristiyan bir vali tayin edecekti. İtilaf Devletleri’nin bu teklifleri, TBMM Hükûmeti tarafından kabul edilmemiştir.
TBMM Hükûmeti bu teklifleri, aşağıdakilerden hangisine aykırı bulduğu için kabul etmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Bağımsızlığa
Soru Açıklaması
10.
İtilaf Devletleri ile TBMM Hükûmeti arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’na göre;
• Türklerle Yunanlılar arasındaki çatışmaya son verilecek,
• İstanbul ve Boğazlar, Türk mülki idaresine teslim olunacaktır.
Bu kararlara göre Ateşkes hakkında;
I- Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhasını tamamlamıştır.
II- esas barışın şartlarını belirlemiştir.
III- İtilaf Devletleri’nin, TBMM Hükûmetinin varlığını tanımasını sağlamıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
logo

11.
I- “Millet, millî hâkimiyeti ve Türk milliyetçiliğini esas kabul etmiştir.”
II- “Türkiye Cumhuriyeti halkı düşüncesiyle, anlayışıyla medeni olduğunu ispat etmek ve göstermek zorundadır.”
III- “Teşkilatımızda millî güçlerin etken ve millî iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir.”
IV- “Dünyada herşey için; medeniyet için, hayat için, başarı için, en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.”
Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki görüşlerinden hangileri kişisel egemenliğe karşı olduğunun kanıtı olabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
12.
Öğretimin birleştirilmesini sağlamak için dönemin Millî Eğitim Bakanı Vasıf Çınar Bey; “Bir devletin irfan ve genel maarif siyasetinde, milletin fikir ve his itibarıyla birliğini sağlamak için öğretimin birleştirilmesi en doğru, en ilmî ve en asri, her yerde faydaları ve iyiliği görülmüş bir umdedir
(ilkedir).” ifadelerinin bulunduğu bir kanun teklifini Meclise sunmuştur.
Bu teklife göre kanunun kabulünün gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Düşünce ve duygu birliğini gerçekleştirmek
Soru Açıklaması
13.
Yıl 1925’tir. Askerlik çağı gelmiş olan gençlerin askere alma işlemleri yapılacaktır. Askerlik şubesine gelen gençler, işlemleri yapılmak üzere sırayla çağrılmaya başlanır. “Ahmet oğlu Ali!” diye bir çağrı yapılınca iki genç birden görevlinin karşısına çıkarlar.
Görevli kişi;
‒ Evladım, ben bir kişi çağırdım. Niçin iki kişi birden geldiniz?
Gençlerden biri;
‒ Efendim, çağırdığınız kişi benim, der.
Öbür genç de;
‒ Efendim, ben de Ahmet oğlu Ali’yim, diyerek cevap verir.
Paragrafta anlatılan durum, aşağıdaki kanunlardan hangisinin çıkarılma gerekçelerinden biri olabilir?
Doğru Cevap: "A" Soyadı Kanunu’nun
Soru Açıklaması
14.
Ekran Alıntısı- inkılap 1(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "C" Çağdaşlaşma
Soru Açıklaması
15.
Cumhuriyet Dönemi’nde kabul edilip yürürlüğe konulan Kabotaj Kanunu’yla, Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkı, Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı. Buna göre Kabotaj Kanunu’yla TürkiyeCumhuriyeti Devleti, aşağıdakilerden hangisini benimsemiş olamaz?
Doğru Cevap: "A" Millet egemenliğini
Soru Açıklaması
16.
“Bir millet kültür ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin sürekli sonuçlar vermesi, ancak kültür ordusunun varlığına bağlıdır.”
ATATÜRK
Atatürk bu sözüyle, yönetim anlayışında önem verdiği millî güç unsurlarından hangisini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "D" Sosyokültürel gücü
Soru Açıklaması
17.
Nutuk; gelecek nesillere Kurtuluş Savaşı’nı ve sonrasındaki gelişmeleri anlatmak için, 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ile başlayıp 1927’ye kadar gerçekleşen olayları anlatan ve tarihe kaynaklık eden bir eserdir. Verilen bu bilgiden Nutuk ile ilgili, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Yazarına
Soru Açıklaması
18.
“Atatürkçülüğün özü, kültürel değerler ve geleneklerine bağlı ama bir o kadar da her türlü yeniliğe son derece açık bireyler yetiştirmektir.” diyen bir öğrenci, bu fikrini, aşağıdaki Atatürkçülük ilkelerinden hangilerine dayanarak söylemiş olabilir?
Doğru Cevap: "D" Milliyetçilik – İnkılapçılık
Soru Açıklaması
19.
Ekran Alıntısı inkilap 2

 
Doğru Cevap: "C" Halkçılığın
Soru Açıklaması
20.
Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği inkılapların temelinde Atatürk ilkeleri yer alır. Mustafa Kemal bu ilkelere dayanarak ülkede siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda inkılaplar yapmıştır.
Bu bilgide Atatürk ilkelerinin hangi ortak özelliği vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Uygulanabilirlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti