logo

1.
Selanik, Rumeli’de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege Denizi’ne açılan şehir, Osmanlı’nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik aynı zamanda demir yolu ile Manastır, Belgrad ve İstanbul’a bağlanmıştı. Ayrıca kentte Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp ve Yahudiler
yaşamaktaydı.
Bu bilgilerden Selanik ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "B" Güçlü bir donanması vardır.
Soru Açıklaması
2.
“ Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamaktaki amacım şudur: ... Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. ... Tarih bugün biz evlatlarına bazı büyük görevler yüklüyor. Ben, Suriye’de bir cemiyet kurdum... Buraya da bu cemiyetin temelini kurmaya geldim. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı şekillendirmek mecburidir. Sizden fedakârlıklar bekliyorum... Eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak, milleti hâkim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum.”
Yukarıda Mustafa Kemal’in, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Selanik Şubesinin açılışı öncesinde arkadaşlarıyla yaptığı toplantıdaki sözlerini okudunuz. Bu sözleri onun;
I- Kararlılık
II- Önderlik
III- Vatanseverlik
özelliklerinden hangilerini yansıttığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
1919 sonlarında, İstanbul’da Rum Patrikhanesi tarafından kurulmuş olan Mavri Mira Cemiyeti; Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu’da Büyük Yunanistan’ı kurarak Bizans İmparatorluğu’nu yeniden diriltmek istiyordu. Bu açıklamaya göre, Mavri Mira Cemiyetinin “zararlı” cemiyet olarak nitelendirilmesinde,
aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Kuruluş amacı
Soru Açıklaması
4.
1

Bu parçada Kâzım Karabekir, İttihat ve Terakki liderlerinin Osmanlı’yı Almanya’nın yanında I. Dünya Savaşı’na sokma nedenlerinden hangisine değinmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Enver Paşa’nın Alman hayranlığına
Soru Açıklaması
5.
5. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Büyük Millet Meclisinde görüşüldüğü günlerdeydi. İstanbul Hükûmetinin tayin ettiği Erzurum valisi, Erzurum’a doğru yola çıkmıştı. Bu haberi alan bazı vekiller, Mecliste, Reşit Paşa adındaki valinin yolda öldürülmesini önerdiler. Bu kanunsuz teklife Mustafa
Kemal Paşa; “Ne diyorsunuz? Eşkiya gibi dağda, komiteci gibi sokakta adam mı vuracağız? Bizim devlet anlayışımızda bu yoktur. Bundan sonra bu memlekette vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır.” şeklinde yanıt vermiştir.
Mustafa Kemal’in bu parçadaki yanıtı, aşağıdakilerden hangisini savunduğuna kanıt gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Hukuka uygun iş yapılmasını
Soru Açıklaması
6.
Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Sovyet Rusya ile TBMM Hükûmetinin dış politikada birlikte hareket edecekleri konusunda anlaştıklarını göstermektedir?
Doğru Cevap: "C" İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.
Soru Açıklaması
7.
1

Urfa Kuvayı milliye Kumandanı Ali Saip Bey’in, Fransız komutanına yazdığı yukarıdaki mektupta Türk milletinin hangi yönü ön plana çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Bağımsızlığa düşkünlüğü
Soru Açıklaması
8.
Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk, 15 Temmuz 1921’de Maarif Kongresi’ni yapmıştır.
Atatürk’ün bu çalışmasını, aşağıdaki sözlerinden hangisi desteklemektedir?
Doğru Cevap: "D" “Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir.”
Soru Açıklaması
9.
“Gerçekten milletimiz, düşmanın hazırlıklarına karşılık verme için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse, son derece istekle verdi.” ATATÜRK
Atatürk bu sözlerini, aşağıdakilerden hangisinin sonucuna dayanarak söylemiş olabilir?
Doğru Cevap: "B" Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin uygulanmasının
Soru Açıklaması
10.
I. İnönü Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, ulusal bir nitelik taşır?
Doğru Cevap: "B" Halkın düzenli orduya olan güveninin artması
Soru Açıklaması
logo

11.
• Halide Edip Adıvar, Millî Mücadele’de yaralanan Peyami adlı bir kişinin yazdığı hatıralarını “Ateşten Gömlek” adlı romanında işlemiştir.
• Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletinin kadını, yaşlısı ve çocuğuyla cephede savaşan ordusuna destek olması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Ankara” adlı romanına konu olmuştur.
Verilen durumlar, Kurtuluş Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisi üzerine yansımasına örnektir?
Doğru Cevap: "A" Edebiyat
Soru Açıklaması
12.
“Hükûmet halkındır, sultanın değil; Ferman milletindir, Divan’ın değil. Teşri, kaza, icra her hak onundur; Taht onun, taç onun, toprak onundur.” Ziya GÖKALP
Şairin, dörtlüğün ilk iki dizesinde savunduğu anlayış, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Millî egemenlik
Soru Açıklaması
13.
1

Alim öğretmenin bu sorusuna, aşağıdaki öğrencilerden
hangisi doğru cevap vermiştir?
Doğru Cevap: "D" Beytullah: Milli Ekonominin Kurulması
Soru Açıklaması
14.
Misakı millî kararlarında siyasi, ekonomik ve hukuksal ayrıcalıkların tanınmayacağı kabul edilmiştir.
Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Türk heyetinin, Misakımillî’nin bu kararından
ödün vermediğinin bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "A" Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır.
Soru Açıklaması
15.
1

Yukarıdaki şemada belirtilen durumu ortadan kaldırmak için Cumhuriyet Döneminde yapılan inkılap, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
Soru Açıklaması
16.
“Bence muhalefet saygıdeğerdir. Çünkü o da bir inceleme, bir inanç ürünüdür.” ATATÜRK
Aşağıdaki yeniliklerden hangisi, Atatürk’ün bu sözünü destekler niteliktedir?
Doğru Cevap: "D" Çok partili siyasi hayata geçilmesi
Soru Açıklaması
17.
“Atatürkçü düşünce sistemi, Türk milletinin ihtiyaçlarından ve tarihî gerçeklerinden doğmuştur.” diyen bir kişi, Atatürkçü düşünce sisteminin hangi niteliğine vurgu yapmış olur?
Doğru Cevap: "A" Millî
Soru Açıklaması
18.
“Devlet, gerek bireylerin özgürlüğünü temin için millet üzerinde bir nüfuza ve gerek millet ve memleketin bağımsızlığını koruyabilmek için kendine özgü bir nüfuz ve kuvvete sahip olmalıdır... O, öyle bir nüfuzdur ki, devlet kavramında kendiliğinden vardır ve devlet, onu halk üzerinde uygulamak ve milleti dışarıda diğer milletlere karşı savunmak yetkisine sahiptir.” ATATÜRK
Yukarıdaki paragrafta, Atatürk’ün önem verdiği millî güç unsurlarından hangisi vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Siyasi güç
Soru Açıklaması
19.
Yer altı ve yer üstü kaynakları açısından zengin olan ülkemizde, savaşlardan dolayı yıpranmış halkın, kendi başına ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmesi mümkün değildi. Bu nedenle ekonominin desteklenmesi ve denetlenmesi gerekliydi.
Bu paragrafta, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin ortaya çıkış gerekçesi anlatılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Devletçilik
Soru Açıklaması
20.
1

Diyagramdaki “?” yerine gelmesi gereken temel esaslar, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

2

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti