logo

1.
I.Kromozomların oluşması

II.Hücrenin boğumlanması

III.Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi

IV.DNA' nın kendini eşlemesi

V.Kromozomların kutuplara çekilmesi

Yukarıda karışık olarak verilen mitoz bölünmede gerçekleşen olayların doğru sıralaması hangi seçenekteki gibidir?
Doğru Cevap: "D" IV ,I, III, V ve II
Soru Açıklaması
2.
Üç öğrenci, bir ekosistemde rastlanabilen besin zinciri örneklerini göstermek için canlıları aşağıdaki gibi sıralamıştır:

a

Öğrencilerin yapmış oldukları bu gösterimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Zeynep’in gösterimi doğrudur, çünkü üretici ve tüketici canlıları doğru sıralamıştır.
Soru Açıklaması
3.
Şekil, bir ekosistemdeki enerji akışıyla ilgilidir. Bu şekle göre, aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?

b
Doğru Cevap: "C" Canlıların hepsi, güneş enerjisini besin üretmek için kullanabilir.
Soru Açıklaması
4.
cBir öğrenci, fotosentezin canlılar için önemini deneyle gözlemlemek istiyor. Bunun için şekildeki düzenekleri hazırlamıştır.(Cam fanuslar özdeştir.)
Öğrenci, bu düzeneklerde aşağıdaki uygulamalardan hangisini yaparsa amacına ulaşır?
Doğru Cevap: "D" Karanlık ortamdaki düzenekleri ışıklı ortama almalıdır.
Soru Açıklaması
5.
e

Yukarıdaki düzenekle sınıfta deney yapan Mehmet, “Sizin de gözlemlediğiniz gibi yalnızca I. kaptaki kireç suyu bulandı.” diyor.
Buna göre, bu deneyin hipotezi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Oksijenli solunum sonucu karbon dioksit açığa çıkar.
Soru Açıklaması
A)
B)
C)
D)
6.
Bir hayvan hücresindeki solunumda;
T maddesi kullanılır ve enerji verir.
Y maddesi parçalanma sonucu oluşan gazdır.
Bu bilgilere göre, T ve Y ile belirtilen maddelerin solunum denkleminde doğru yerleştirilmiş hâli aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" T + Oksijen -> Y + Su
Soru Açıklaması
A)
B)
C)
D)
7.
a1

(Doğru cevabı aşağıdaki şıklardan işaretleyiniz)
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
8.
a2

(Doğru cevabı aşağıdaki şıklardan işaretleyiniz)
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
9.
Ceren, iki taş parçasını aynı kuvvetle, önce havada sonra suda, kulağına aynı uzaklıkta tutarak birbirine vuruyor. Çıkan seslerin kulağına gelme sürelerinin aynı olmadığını farkediyor.
Buna göre Ceren, yalnızca bu bilgilerden faydalanarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verebilir?
Doğru Cevap: "D" Farklı ortamlarda sesin hızı değişir mi?
Soru Açıklaması
10.
13

Bir atoma ait katman-elektron dizilimi ve sınıflandırılmış periyodik tablo verilmiştir. Bu atom, periyodik tablodaki hangi numaralı element sınıfında yer alır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
logo

11.
1

F ve S atomlarına ait katman-elektron dizilimi şekilde verilmiştir. Buna göre, F ve S atomları arasında kovalent bağ oluşur mu, neden?
Doğru Cevap: "A" Oluşur, çünkü ikisi de ametaldir.
Soru Açıklaması
12.
Bir öğrenci, özelliğini bilmediği sulu çözeltilere pH metre daldırıyor ve çözeltilerin pH değerlerini şekildeki gibi ölçüyor.

1

Sonra bu iki çözeltiyi birbiri ile karıştırıyor ve pH metreyi tekrar daldırarak oluşan çözeltinin pH değerini ölçüyor.

2

Buna göre öğrencinin yaptığı deneyle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Karıştırılan I ve II. çözeltiler kimyasal özelliklerini korumuştur.
Soru Açıklaması
A)
B)
C)
D)
13.
a3

(Cevabı aşağıdaki şıklardan işaretleyiniz)
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
14.
Aynı sıvıdan iki örnek alınıp özdeş iki kaba konuluyor. Bu örnekler, özdeş ısıtıcılarla ısıtılırken elde edilen sıcaklık verileri ile şekildeki grafikler çiziliyor.

2

Grafiklere göre, sıvı örnekleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kütleleri farklıdır.
Soru Açıklaması
15.
Sıcaklıkları belli olan bloklarla şekildeki gibi iki ayrı düzenek oluşturuluyor.

1

Her bir düzeneğin kendi blokları arasında ısı akışı olur mu? Olursa, ısı akışı hangi yöne doğrudur?

2
Doğru Cevap: "D" d
Soru Açıklaması
16.
Tabloda, belli miktarı ısıtılan maddelerin sıcaklık artışına ilişkin veriler bulunmaktadır.

1

Tablodaki veriler, bu maddelerin hangi ayırt edici özelliği ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Öz ısı
Soru Açıklaması
17.
Şekilde, saf bir maddenin erime ısısı (Le ) ile donma ısısı (Ld ) arasındaki ilişki verilmiştir.

1

Bu maddenin aşağıdaki hangi özellikleri arasında, verilen duruma benzer bir ilişki vardır?
Doğru Cevap: "C" Buharlaşma ısısı - Yoğuşma ısısı
Soru Açıklaması
18.
Kışın yolların buzlanması trafik kazalarının artmasına neden olur. Bu yüzden, buzlanmayı önlemek için yollarda tuzlama çalışmaları yapılır.
Bu çalışmada, yola dökülen tuzun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Suyun donma noktasını düşürmek
Soru Açıklaması
19.
Can, kaynama sıcaklığındaki saf bir sıvı örneğinin tamamını buharlaştırmak için verilmesi gereken ısı miktarını hesaplamak istiyor.
Can’ın bu hesaplamayı yapabilmesi için sıvı ile ilgili;
I- Kütle
II- Hacim
III- Buharlaşma ısısı
niceliklerinden hangilerini bilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
20.
Saf bir maddenin, sabit ısı veren bir kaynak ile sürekli ısıtılırken geçirdiği hâl değişimi evreleri, şekildeki tanecik modeli ile gösterilmiştir.

1

Buna göre, maddenin hâl değişim evrelerini gösteren sıcaklık- zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

2
Doğru Cevap: "B" b
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti